Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Konkurs “Najciekawsze przebranie”

Zachęcamy dzieci do udziału w konkursie na “NAJCIEKAWSZE PRZEBRANIE”,

który odbędzie się w dniu 1 czerwca 2014 roku, w ramach imprezy plenerowej “DZIEŃ DZIECKA W SKANSENIE”.

Na zwycięzców czekają nagrody !

 

 

 

Regulamin Konkursu „Najciekawsze przebranie”- I edycja

§ 1

Postanowienia ogólne

1.     Organizatorem konkursu jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, z siedzibą przy

ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc, tel./fax 24 275 28 83, 24 275 58 20.

2.     Konkurs odbywa się w dniu 1.06.2014 r., na terenie skansenu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc

3.       Wstęp na teren skansenu jest odpłatny zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

§ 2

Przedmiot i cele konkursu

1.     Przedmiotem Konkursu jest prezentacja najciekawszego przebrania wykonanego według własnego pomysłu podczas imprezy plenerowej „Dzień Dziecka w skansenie” w dniu 1.06.2014r.

2.     Cele konkursu:

·        Rozwijanie kreatywności i wyobraźni dziecka

·        Pogłębianie umiejętności plastycznych i manualnych

·        Pogłębianie więzi rodzinnych przy wspólnym tworzeniu dzieła.

 

§ 3

Uczestnicy

Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do dzieci w wieku 5-13 lat.

§ 4

Warunki udziału 

1.      Zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i akceptacja jego warunków.

2.      Wykonanie przebrania według własnego pomysłu z materiałów ogólnie dostępnych (papier, karton, tektura, bibuła, słoma, włóczka, tkanina, skóra,  materiał skóropodobny, drewno, płyta pilśniowa, wiklina, folia  itp. )

3.      Zgłoszenie udziału w konkursie w dniu 1.06.2014r.

4.      Prezentacja przebrania w dniu 1.06.2014r. w wyznaczonym przez Organizatora miejscu

i czasie.

5.      Odbiór nagrody osobisty lub przez opiekuna prawnego oraz złożenie deklaracji potwierdzającej odbiór nagrody.

 

§ 5

Przebieg konkursu

1.    Uczestnicy konkursu wykonują w domu przebranie według własnego pomysłu z materiałów, o których mowa w § 4,ust.2 niniejszego Regulaminu.

2.    W dniu 1.06.2014r., w godzinach 10.00 – 12.00 uczestnicy (lub opiekunowie uczestników) zgłaszają  udział w konkursie we wskazanym  przez Organizatora miejscu.

3.    W godz. 12.00 – 12.30 uczestnicy przygotowują się do prezentacji przebrania (Organizator udostępni namiot – garderobę dla uczestników konkursu)

4.    W godz.: 12.30 – 13.00 uczestnicy konkursu prezentują przebranie na scenie amfiteatru przed zgromadzoną publicznością oraz powołaną przez Organizatora Komisją Konkursową.

5.    Komisja Konkursowa dokona wyboru najciekawszych przebrań  i wyłoni  Laureatów Konkursu.

6.    Wszyscy uczestnicy Konkursu wezmą udział w wyborze  Nagrody Publiczności.

7.    Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w amfiteatrze, ok. godz.: 15.40.

 

§ 6

Kryteria oceny prac

1.   Komisja dokona oceny  przebrań w dwóch kategoriach wiekowych:

a.   5-8 lat 

b.  9-13 lat

2.   Komisja Konkursowa oceni przebrania według następujących kryteriów:

·       Pomysłowość

·       Estetyka wykonania stroju

·       Trwałość

·       Wkład pracy

3.   Przebrania gotowe (produkcja masowa) nie będą oceniane.

 

§ 7

Zasady przyznawania nagród

1.    W każdej kategorii wiekowej Komisja przyzna trzy miejsca (od I do III).

2.    W przypadku braku możliwości przyznania lub nieprzyznania nagród w jednej z kategorii, o których mowa w§ 6, ust. 1., Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród w drugiej kategorii.

3.    Laureaci otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz  nagrody rzeczowe.

4.    Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

5.    Nagrodę Publiczności przyzna  publiczność zgromadzona na widowni amfiteatru podczas prezentacji uczestników konkursu (o godz.: 12.30), poprzez wpisanie na kuponie konkursowym  numeru przebrania wybranego uczestnika.

 

§ 8

Ogłoszenie wyników

1.     Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu imprezy „Dzień Dziecka w skansenie” – 1.06.2014r.,w amfiteatrze , ok. godz.: 15.40

2.     Laureaci Konkursu są zobowiązani do osobistego odbioru nagrody lub przez opiekuna prawnego oraz złożenia deklaracji potwierdzającej odbiór nagrody.

3.     Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną opublikowane na stronie www.mwmskansen.pl w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

1.    Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez prawnego opiekuna uczestnika Konkursu na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu i przyznania nagrody.

2.    Opiekun prawny uczestnika Konkursu wyraża zgodę na umieszczenia danych osobowych i wizerunku uczestnika w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie  internetowej Organizatora, w celu promocji Konkursu lub idei Konkursu.

3.    Opiekun prawny uczestnika konkursu ma prawo wglądu do danych osobowych uczestnika oraz ich weryfikacji.

4.    Regulamin konkursu opublikowany jest na stronie www.mwmskansen.pl.